Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3. Dette betyr at tannhelsepersonell må følge med på kommunelegens vurdering av smitterisikonivå i kommunen. I Ringerike er smitterisikonivået 3.
Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten er oppdatert 20.02.2021, i tråd med FHIs oppdaterte råd av 19.2.2021.
Det er i de to øverste underoverskriftene i Helsedirektoratets anbefalinger «Tannhelsetjenesten bør ha en tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene» og «Tannhelsetjenesten bør gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering for å forebygge covid-19»» det er gjort endringer.
FHI har også gjort flere endringer i sine råd til tannhelsetjenesten, blant annet har de lagt til nye avsnitt om «Smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet» og «Nye varianter av SARS-CoV-2».
Det er nå viktig at alle tannleger setter seg nøye inn i de nye anbefalingene og rådene fra FHI og helsedirektoratet.
Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd, dette fastsettes i covid-19-forskriften.
Informasjon om hvilke kommuner det er iverksatt tiltak i kan gi opplysning om hvilke kommuner det er spesielt viktig å følge med på.
Forsterkede smitteverntiltak
FHI har gitt Helsedirektoratet følgende svar om hva som er begrunnelse for oppdatering av rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet:
Vi ønsker å ha tilsvarende råd for helsetjenesten, der det ikke er faglige grunner for å ha ulike råd. Forsterkede råd fikk vi for en stund tilbake for helseinstitusjoner. Vi vurderte da at tilsvarende ikke var behov for i tannhelsetjenesten, da rutiner der i tilsier bruk av beskyttelsesutstyr. Nå endret vi de forsterkede råd til å inneholde bruk av åndedrettsvern ved alle AGPer ved risikonivå 4 og 5. Det vurderes også som et aktuelt tiltak for tannhelsetjenesten. Det er ikke behov for å justere råd ift muterte virus. De tiltak vi har på plass vurderes som effektive også ift nye varianter. All kunnskap tilsier at dråpesmitte er smittemåten for alle varianter som sirkulerer.
Så langt vi kjenner til er det ingen vesentlige mangler av smittevernutstyr. Dette vil Helsedirektoratet følge opp til uken.